toluesoft

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 6

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند . امام محمد باقر علیه السلامهدف مدنیت ، رفاه و آسایش مردم است. بالزاکبیش از شش ماه به امید بازگشت همسر جدا شده ، مباش . حکیم ارد بزرگکسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلینرغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است . امام صادق علیه السلامزیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. هیوزحکمت نگاهی همه جانبه و خردمندانه به چرایی زندگی و گیتی است . اندیشمندانی آن را همپای فلسفه دانسته اند اما حکمت همانند فلسفه بدنبال رد اندیشه های دیگر نیست حکمت آرام است آزادی همه جانبه آدمی را خردمندانه می جوید و در آن رد هیچ نظریه و ایده و آیینی نیست حکمت بدنبال بهترین راه است وارون بر فلسفه که نظریات جامعه شناسانه را رد می کند حکمت نزدیکی بسیاری با جامعه شناسی و دانش های وابسته دارد . پس "حکمت ریشه از خرد می گیرد خردی که شکوفه دانش و تجربه آدمیان است حکمت راه های به زیستن را نشان می دهد ، در پی باید ها و نبایدها نیست ، آدمیان و اندیشه هایشان را می ستاید و رشد را در سایه نیک زیستی و دوستی خردمندانه می داند" . حکیم ارد بزرگاز آن جا که جهان حقیقی وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی نادرست است. فردریش نیچههر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند . امام صادق علیه السلامآنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است . گریستناگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی . حکیم ارد بزرگدر دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی چاپلینهیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد . امام حسین علیه السلاماین که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. لینکلنشادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد . حکیم ارد بزرگدر هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است . حکیم ارد بزرگانسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. ادکارآلن پوکسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد . امام موسی کاظم علیه السلامانسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. رولنآنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند . حکیم ارد بزرگعجله مباح نیست مگر در سه کار : یکی آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه میت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند .ویلیام تنبهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است . امام کاظم علیه السلامچنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانتمردمی که نگاه ملی و آرزوهای میهنی خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگبرای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوریدانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . امام محمدباقر علیه السلامکسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولیآنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ حکیم ارد بزرگکسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسویبهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید . امام محمدباقر علیه السلامتو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایرمهر و سخنی که در یک شاخه گل است ، در سبد سبد شکوفه نیست . حکیم ارد بزرگهمه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانیهیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد  . امام محمدباقر علیه السلاممیراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیرپر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . حکیم ارد بزرگاشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. توتلثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوسدو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی پدر و مادر . پیامبر اکرم (ص)احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینزراستی که بداخلاقی عمل را تباه می کند همچنانکه سرکه عسل را فاسد می سازد . امام صادق (ع)مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلیناهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگپیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی . گوتههم? خوبیها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم . امام سجاد (ع)هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید . باربارا دی آنجلیسهر گاه
با هزار واژه مهر
به سوی مردم میهنم شتافتم
تنهاترین ایرانی بودم ! .... حکیم ارد بزرگآن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تناگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود . حکیم بزرگمهرمیندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکیم ارد بزرگانسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت. فردریش نیچه

تعداد بازدید : 5746
اشتراک گذاری: