toluesoft

ارتقای بهروی در سازمانها

می‌توان گفت برای نخستین بار لغت «بهره وری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال ۱۷۷۶ (میلادی) بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال ۱۸۳۳ (میلادی) فردی به اسم «لیتر» بهره‌وری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد. بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار, سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت. بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملاً در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند.
تکنولوژی ،نیروی انسانی کارآمد،رهبری صحیح از عوامل مهم ساختار یکـ سازمان به شمار میروند،بهروی به معنای ساختن با حداقل و ایجاد یکـ بازخور حداکثر و این میسر نخواهد شد مگر عاملهای فوق ذکر را رعایت نماییم.
سازمانها باید کارکنان را شناسایی نمایند تا متوجه نوع تیپ شخصیتی آنها شوند تا بتوانند مهرهای در دست را در یکـ فضای مناسب قرار دهند تا قدرت بهروی افزایش یابد.
با وجود موانع و بحرانهای فراوانی که سازمانها را تهدید میکند می توان سازمانی بهرور و اثر بخش و پر کارایی ساخت این امر زمانی میسر می شود که سازمانها منعطف پذیر باشند ونسبت به موقعیت تصمیم بگیرند.
راههایی برای افزایش بهروری:
1 استفاده از الگوههای موثر رقبا
2 تشکیل تیم نوآور و خلاق
3 تکنولوژی
4 استفاده از مدیر عامل اثر بخش و با تجربه
5تمرکز منابع کمیاب در جهت صحیح
6کوتاه کردن خط تولید و تبدیل کردن بخش های بزرگ به بخش های کوچک و مستقل(در شرکتهای بزرگ)
7 تغذیه و میزان سلامت روان کارکنان
8 تفویض اختیار و غیر متمرکز کردن کارکنان و از بین بردن سلسه مراتب
فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
افزایش سود و درآمد
کاهش هزینه‌ها
افزایش تقاضا
رضایت شغلی کارکنان
سرعت عمل کارکنان
دقت عمل کارکنان
ایجاد رقابت سالمتر
ارتقای شغلی کارکنان
ایجاد محیط کاری جذاب
آموزش عمومی کارکنان
افزایش حقوق و دستمزد
افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات
ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن
افزایش سطح رفاه عمومی جامعه
افزایش درآمد وسود
رضایت عمومی افراد
رونق اقتصادی
افزایش تولید و ارائه خدمات
ثبات اقتصادی در بازار جهانی
ایجاد اشتغال
توسعه صنعتی
سازمان یـکـ عامل زنده میباشد باید تاکید بر روابط و ایجاد یک سیستم باز وجود داشته باشد ایجاد یکـ رابطه دوستی و صمیمی میان کارکنان و رهبران سازمان و از بین بردن رئیس و مرئوسی میتواند موجب بهروی کل شود ایجادفرهنگ نگرش مثبت و طرز تلقی درست موجبات بهروری را فراهم مینماید.

تعداد بازدید : 3551
اشتراک گذاری: