toluesoft

رنگ آمیزی جدول های خیابان

رنگ آمیزی جدول های خیابان...
حکایت طنز مدیریتی
 
 

عنوان رنگ آمیزی جدول های خیابان
متن کامل لطیفه شرکتی در مناقصه پروژه رنگ زدن جدول های خیابان های شهر برنده شد. مدیریت شرکت تصمیم گرفت چند نفر را که بالاترین توانایی را داشته باشند استخدام کند. بنابراین از داوطلبان آزمونی به عمل آورد. در این آزمون به هر داوطلب یک سطل رنگ و یک قلم مو داده شد و از آنها خواسته شد در زمان مشخصی هر تعداد جدول را که می توانند رنگ کنند. در بین داوطلبان کسی بود که توانست 5 برابر دیگران جدول ها را رنگ بزند. مدیر شرکت با خوشحالی او را به همراه چند نفر دیگر استخدام کرد. روز اول همه چیز خوب پیش رفت. روز دوم متوجه شدند کارگر برتر نسبت به روز اول افت کاری داشته است. روز سوم تعداد جدول هایی که کارگر برتر رنگ زد کمتر از کارگران معمولی بود.
در پایان روز، رئیس شرکت با ناراحتی به کارگر برتر گفت: «تو آنگونه که در آزمون وانمود کردی کار نمی کنی، حتی از کارگران دیکر نیز کمتر کار می کنی.»
کارگر با قیافه حق به جانب گفت: «روز اول سطل رنگ کنارم بود، اما حالا من کجا و سطل رنگ کجا!»
کلیدواژه روش کار ؛ کارایی ؛ بهره وری ؛ ابزار کار ؛ آموزش نیروی کار ؛ طراحی کار
*راهکارمدیریت

تعداد بازدید : 3914
اشتراک گذاری: