toluesoft

طرح یا برنامه بازاریابی چیست؟

طرح یا برنامه بازاریابی چیست؟


خلاصه: طرح یا برنامه بازاریابی یکی از بخش‌های مهم طرح کسب و کار"Business Plan" به شمار می‌آید.از این رو فرآیندهای برنامه‌ریزی بازاریابی بخش مهمی‌از فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سازمان‌ها تلقی می‌شود.طرح بازاریابی اهداف بازاریابی را تعیین می‌کند و راهبردهای دستیابی به آن‌ها را پیشنهاد می‌دهد.

کلمات کلیدی: مارکتینگ پلن طرح بازار یابی پلن بازاریابی

برای در اختیار داشتن یک برنامه بازاریابی عملیات زیر اجرایی می گردد.
 

  • روند برنامه بازاریابی


تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازار می تواند بر روی موارد زیر متمرکز شود.

* تحقیقات سازمانی (بررسی توانمندی های مجموعه).
* تحقیقات مخاطبان.
* تحقیقات رقبا.

تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها.

یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT می‌باشد.

* Strength: نقاط قوت.

* Weaknes: نقاط ضعف.

* Opportunity: فرصت‌ها.

*Threats: تهدیدها.

  • تحلیل بازار

در این بخش با جمع بندی حاصل از نگاه به توانمندی های مجموعه، رفتار مخاطبان و بررسی رقبا به تحلیلی جامع از بازار دستیابی حاصل می شود.

این تحلیل جامع دستمایه برنامه ریزی بازاریابی خواهد بود.
 

  • بخش بندی بازار

موارد زیر در بخش بندی بازار باید مورد توجه قرار گیرد.

* همگون بودن ویژگی های رفتاری هر بخش.

* تفاوت ویژگی های رفتاری در بخش های مختلف.

* دقیق و مشخص بودن معیارهای بخش بندی.

* دوام و ماندگاری هر بخش.

*بزرگی هر بخش به اندازه سودآور بودن.

 

  • انتخاب بازار هدف

تصمیماتی که در استراتژی هدف‌گزاری باید گرفته شوند و مد نظر قرار گیرند عبارت اند از:

* چند بخش از بازار باید مورد هدف شما باشد.

* کدام بخش از بازار باید مورد هدف شما باشد.

* چند محصول برای عرضه در اختیار دارید.

* چه محصول یا محصولاتی در کدام بخش‌ها باید عرضه شوند.
 

  • تدوین استراتژی های بازاریابی

* استراتژی محصول(محصولات).

* استراتژی قیمت گذاری.

* استراتژی ترویج و ترفیع سازمان و محصولات.

* استراتژی توزیع.

  • تدوین تاکتیک های بازاریابی


* تدوین تاکتیک های محصول(محصولات).

* تدوین تاکتیک های قیمت گذاری.

* تدوین تاکتیک های ترویج و ترفیع سازمان و محصولات.

* تدوین تاکتیک های توزیع.

تعداد بازدید : 7644
اشتراک گذاری: