toluesoft

عیب جویان

روزی امپراطور اکبر از بیربال خواست تا چهره او را نقاشی کند. بیربال پس از شش روز تلاش تصویر را کشید. اکبر شاه از هشت تن از درباریانش خواست تا در مورد آن نقاشی نظر بدهند.هر یک از آنها نیز با دست جایی از تابلو را نشان دادندو از آن ایراد گرفتند. اکبر از بیربال توضیح خواست. بیر بال کمی اندیشید و بعد هشت پرده نقاشی سفارش داد و از درباریان خواست تا هر یک تصویری از امپراطور بکشتد. اما هیچ کس قدمی جلو نگذاشت. اکبر با خشم گفت: ای عیب جویان. نتیجه: یافتن عیب در کار دیگران آسان، اما انجام آن بوسیله خودمان،مشکل است.

تعداد بازدید : 3503
اشتراک گذاری: