برای حذف کردن نام یک شرکت ابتدا باید پیش فاکتور و فاکتور و ارتباطات و وظایف و پرسنل و پرداختی های آن شرکت در راست کلیک ها حذف شده تا بتوان در نهایت نام شرکتی رو حذف کرد

نکته: به عنوان مثال ابتدا رو نام شرکت مورد نظر راست کلیک کرده و رو گزینه ارتباطات کلیک کنید با آیکن انتخاب موجود در نوار آیکن آن فرم همه ی ارتباطات موجود را انتخاب کرده و با آیکن حذف همه ی مقادیر انتخاب شده را پاک کنید ضمن این که مقادیر حذف شده بعد از این عمل حذف کلی نمی شوند در نوار آیکن روی آیکن رکوردهای حذف شده، کلیک کرده و مقادیر حذف شده ی موجود در این قسمت را نیز حذف دائم کنید.