ذخیره فایل صوتی مذاکره با مشتری و درج درپرونده آن(نیازمند سیستم VoIP)

 

1. درج در پرونده ارتباطات با مشتری

2. ذخیره فایل صوتی از طریق سرور VoIP  

3. دسترسی به اطلاعات با توجه به سطح دسترسی تعیین شده