toluesoft

مالی - سندپرداخت و فاکتور

سند پرداخت برای هزینه های پرداختی استفاده می شود.

پرداخت چک از دسته چک - پرداخت هزینه ها و ... از سند پرداخت انجام می شود.