toluesoft

تاریخچه اطلاعات مشتریان

در این قسمت ، تمام تغییرات اعمال شده در وظیفه در طول زمان، توسط برنامه به طور خودکار ثبت می­شود.