toluesoft

مراحل مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

مراحل مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار را می توان در 5 گام خلاصه کرد:

گام اول: توسعه آرمان کسب و کار و اهداف فرآیند

گام دوم: مشخص کردن فرآیندهایی که باید از نو طراحی شوند

گام سوم: به دست آوردن درک کامل ازمختصات فرآیند کنونی و اندازه گیری دقیق آن

گام چهارم: تعیین اهرم های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای انجام تغییرات

گام پنجم: طراحی و ساختن یک نمونه آزمایشی از فرآیند جدید

در ادامه بحث هدف برنامه ریزی منابع سازمانی باید بدانید که هدف اصلی و اولیه ERP گردآوری دپارتمانها و حوزه های مختلف یک سازمان در داخل یک سیستم واحد یکپارچه بگونه ای است که این سیستم بتواند جوابگوی تمامی نیازهای بخشهای متفاوت یک سازمان باشد. ساختن یک نرم افزار واحد که بتواند تمامی نیازهای کاربران بخش مالی را همانند نیازهای بخش منابع انسانی و یا انبار و تجهیزات پاسخ دهد کار چندان ساده ای نیست.

معمولا هر بخشی از سازمان دارای نرم افزارها و برنامه های واحدی است که متناسب با نیازهای آنان ساخته شده است و آنگونه که آن بخش نیاز دارد کار میکند ولی ERP سعی در ترکیب آنها و ایجاد یک نرم افزار یکپارچه که از یک بانک نرم افزاری واحد استفاده مینماید دارد. در این حالت تمامی بخشها و واحد های یک سازمان به سهولت قادر به استفاده مشترک از اطلاعات بوده و ارتباط هر واحد با دیگری نیز به سهولت برقرار خواهد بود. برای مثال دریافت یک سفارش از مشتری را در نظر بگیرید. معمولا این سفارش روی برگه ای ثبت شده و گردش خود را از بخشی به بخش دیگر در قسمتهای مختلف سازمان آغاز مینماید. هر بخش متناسب با سیستم خود کد گذاریهایی را انجام داده و پس از انجام مراحلی آن را به بخش دیگر ارجاع مینماید. در این سفر طولانی اجرای این عملیات باعث تاخیرات و گم شدن سوابق و حتی برخی مواقع اشتباهات نیز میگردد. ضمن اینکه کسی بطور صحیح از وضعیت سفارش و مراحلی که طی کرده است به سهولت آگاه نیست زیرا که سیستم  واحدی برای انجام امور بین بخشها وجود ندارد. لذا مثلا برای بخش مالی امکان دستیابی به سیستم انبار و ارسال کالا وجود نداشته و اطلاع از وضعیت حمل سفارش از این طریق میسر نیست. در حالی که ERP، سیستمهای منفرد بخشهای مالی، انبار، منابع انسانی و تولید را کنار زده و آنها را با یک نرم افزار یکپارچه متحد که بطور کامل وظایف و نیازهای تمامی بخشها را کامل تر از سیستم قبلی برآورده می سازد جایگزین مینماید. بسیاری از فروشندگان سیستمهای ERP بحد کافی انعطاف پذیرند تا بتوان بخشهایی از نرم افزارها را بدون خرید تمامی بسته نرم افزاری، از آنها خریداری و نصب کرد. برای مثال یک شرکت تولیدی قادر است از اجزای نرم افزاری موجود فقط بخشهای تولید، مالی، انبار، فروش و تدارکات را خریداری کند و یک شرکت خدماتی فقط اجزای مالی و منابع انسانی را مورد استفاده قرار دهد.

تعداد بازدید : 11990
اشتراک گذاری: