toluesoft

تست خودشناسی

خود ارزیابی در راهکار مدیریت
تست خودشناسی فروید

این یک تست روانشناسی است که توسط زیگموند فروید طراحی شده است.

تست

فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر همزمان پیش می آید:
1. تلفن زنگ می زند.
2. بچه تان گریه می کند.
3. یکی دارد در خانه را میزند و صدایتان می کند.
4. لباس ها را بیرون روی طناب پهن کردید و باران می گیرد.
5. شیر آب را در آشپزخانه باز گذاشتید و آب دارد سرریز می شود .
خوب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدام کارها را انجام می دادید؟ یعنی از شماره ی 1 تا 5 را با چه اولویتی انجام می دادید؟

روش ارزیابی

هریک از 5 مورد بالا نشاندهنده ی یکی از جنبه های زندگی شماست:
1. زنگ تلفن نشان دهنده ی شغل و کار شماست.
2. گریه بچه نشان دهنده ی خانواده است.
3. زنگ در خانه نشان دهنده ی دوستان شما هستند.
4. لباس ها نشان دهنده ی پول هستند.
5. سر رفتن آب نشان دهنده ی میل جنسی است.
ترتیب اولویت های شما نشان دهنده ی اولویت های ذهن شما در زندگی است.

تعداد بازدید : 3270
اشتراک گذاری: