نمونه ای از کاربرد سیستم مدیریت ارتباط با مخاطبان در موسسات آموزشی

در یک مجمع قاریان و حافظان که به منظور آموزش حوزه های مختلف قرآن از سال 1372 تاسیس شده است، مجموعه ای از کلاس های قرآن در زمینه حفظ ، قرائت، تجوید و تفسیر قرآن در حال برگزاری است .

ثبت اطلاعات کلیه قرآن آموزان از سال 72 تا کنون به منظور یکپارچه سازی اطلاعات و ایجاد ارتباط با آنها و مدیریت دوره های جدید با کمک   CRMآموزشی طلوع در این سازمان صورت گرفت .

ثبت دوره های جدید آموزشی ، ثبت اساتید ، ثبت دوره های مالی قرآن آموزان این مجموعه و ثبت کلیه افتخاراتی که قرآن آموزان این مجموعه در مسابقات مختلف داشته اند از جمله موارد ثبت سده در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع می باشد .