داستان گزارش گیری از نرم افزار crm

طبق درخواست یکی از مشتریان که در حوزه ساختمان فعالیت داشتند برای جلسه حضوری به دفتر این شرکت رفتیم . این مجموعه آشنایی کاملی با بحث crm نداشتند و به خاطر آشفتگی که در بخش بازاریابی این مجموعه و همچنین در بخش انبار وجود داشت این شرکت برآن شد که از نرم افزار سی ار ام استفاده نماید.

در این جلسه روال کاری بازاریابان مطرح شد و امکاناتی که سی ار ام طلوع می تواند در اختیار این مجموعه قرار دهد تا آشفتگی کاری و انبار و بازاریابان حل شود و به بحث گذاشته شد و نتایج خوبی حاصل شد .

این شرکت از نرم افزار مالی دیگری به نام قیاس استفاده می کرد در ابتدا موضوعیت لینک این دو نرم افزار مورد بحث قرار گرفت تا قرار شد با شرکت قیاس مذاکرات لازم انجام بشود.

حسابداران این شرکت ساختمانی درخواست گزارش مالی داشتند که بر اساس تفکیک ماه و مشتری بتوان گزارش گرفت و مانده حساب مشتری را در انتهای گزارش قید کرد . که این گزارش به مشتری نشان داد و از عملکرد نرم افزار crm طلوع ابراز رضایت داشتند .