شما می تونید با راست کلیک کردن روی شرکت یا شخص مورد نظر با اسفاده از گزینه ثبت فاکتور جدید مستقیم فاکتور آن را ثبت نمایید.