در سیستم CRM ثبت اطلاعات جزیی از مشتریان می تواند در مدیریت فرآیندهای کاری مورد استفاده واقع شود.برای مثال در شرکت هایی که توزیع کالا در سوپرمارکت ها انجام میشود ما نیاز داریم کل شهر را به مناطق کوچکتر تقسیم کرده و بر اساس موقعیت هر سوپرمارکت در هر منطقه مسیر توزیع را برنامه ریزی کنیم.البته در پاره ای از سازمانها با توجه به نوع محصول نیازمند ایجاد منطقه بندی متناسب با نیار خود می باشند و در بعضی موارد هم همان منطقه بندی شهرداری مورد استفاده واقع میشود در گزارش های عملکرد بخش بازاریابی یا فروش میتوان بر مبنای مقایسه مناطق در هر شهر به نتایج متفاوتی دست یافت . برای مثال در تهران عملکرد یک سازمان در منطقه 1و 2 تهران میتواند کاملا متفاوت با منطقه 20 و 21 باشد . بافت جمعیتی و الگوهای مصرف و نوع محصولات و دوره های مصرف کاملا با هم متفاوت خواهند بود.

تهیه و تنظیم :حمیدرضا متشکر