یکی از مهمترین نکات در خصوص بهره برداری از سیستم CRM پرداختن به جزییات میباشد.امروزه در دنیا برای ایجاد یک ارتباط یک به یک و منحصر به فرد بین سازمان و هر یک از مشتریان از جز جز اطلاعات افراد استفاده میشود. البته این اطلاعات به صورت طبقه بندی شده و با مجوز و درخواست خود مشتری اخذ و نگهداری میشود و در زمان مناسب برای ایجاد یک ارتباط اثر بخش ازآن استفاده میشود.برای مثال کسی که پزشک است با عنوان دکتر خطاب شود و کسی که مدرس دانشگاه است با پیشوند استاد و حتی در تعاملات اجتماعی از بسیاری دیگر از پیشوندها میتوان استفاده نمود.عملا استفاده از این پیشوندها این نکته را به مشتری می فهماند که اطلاعات خوبی از او داریم و این دانستن و به کار گرفتن هوشمندی سازمان ما را در نظر مشتری نشان خواهد داد در عین حال مشتری به لحاظ احترامی که برایش قائل شده ایم نوع رفتار خودش را متناسب با برخورد ما تنظیم خواهد نمود حتی در صورت اطلاع از ترجیحات مشتری می توان های عنوانی را که مشتری ترجیح می دهد با آن عنوان خطاب شود .کاربرد و این سوابق و جزییات در سیستم CRM قابل ثبت بوده و در صورتیکه کارشناس مربوط به این مشتری هم از سازمان رفته باشد باز در عین حال این نکات در پرونده مشتری موجود می باشد و کارشناسان بعدی با رعایت همه جزئیات در ارتباط بعدی از آن استفاده خواهند کرد.