آیا نرم افزار CRM با نرم افزار حسابداری لینک می شود؟

در صورتی که یک شرکت بخواهد صدور پیش فاکتور و فاکتور را در نرم افزار حسابداری انجام دهد و بعد انتقال این اطلاعات از مالی بهCRM انجام شود این امکان از طرف نرم افزارCRM وجود دارد . البته جهت لینک دو نرم افزار شرکت نصب کننده نرم افزارحسابداری می بایست زیر ساخت لازم را جهت ارتباط ایجاد نماید .

اگر بخواهید پیش فاکتورو فاکتورها را در نرم افزار CRM صادر کرده و بعد به نرم افزار مالی انتقال دهید نیز امکان این انتقال نیز وجود خواهد داشت .

اطلاعات دیگر نیز مانند لیست کالا و خدمات، موجودی انبار و مانده حساب مشتری نیز می تواند بین این دو نرم افزار رد و بدل شود و ما عملا به یک ساختار یکپارچه در سیستم CRM و مالی دست می یابیم .