پارامتر های موثر در رتبه بندی مشتریان بر حسب نوع کالا (خریداران کالاهای پورسود و خریداران کالاهای کم سود) چیست؟

نوع یا گروه بندی کالا می تواند در تخصیص امتیاز موثر باشد با توجه به هر گروه کالایی می توان امتیازات را به نرخ متفاوتی تعیین نمود .