پارامتر های موثر در رتبه بندی مشتریان بر حسب حجم خرید (خریداران با حجم بیشتر و خریداران با حجم کمتر) چیست؟

با بالارفتن حجم خرید های یک مشتری در یک بازه ی زمانی مشخص می توان رتبه مشتری را تغییر داد در صورت عدم خرید یک مشتری هم می توان بر اساس یک فرمول مشخص امتیاز مشتری را کاهش داد و این می تواند روی رتبه بندی مشتری تاثیر بگذارد . با تغییر رتبه نیز می تواند میزان تخفیفهای داده شده به مشتری در خرید بعدی تغییر کند.