پارامتر های موثر در رتبه بندی مشتریان بر حسب معرفی مشتری جدید به مجموعه چیست؟

یکی از روش های موثر در توسعه فروش، تبلیغات دهان به دهان می باشد و دادن امتیازات به مشتریان.

معرفی مشتری جدید عملا به توسعه فروش از طریق تبلیغات دهان به دهان کمک می کند. میزان امتیاز به ازای معرفی یک مشتری می تواند بر اساس خرید مشتری معرفی شده برای شخص معرف محاسبه گردد.