مهارت های مدیریت ارتباط چیست؟

مدیریت ارتباط بین افراد وقتی معنی پیدا می کند صحبت از ارتباط سازمان با مشتری باشد در حقیقت ارتباط بین افراد سازمان با مشتریان می باشد افزایش مهارت های ارتباطی در پرسنل سازمان می تواند به افزایش سطح سازمان کمک نماید .

توانایی برای الهام گرفتن و نفوذ در آنها و توانایی برای تغییر و رشد و کمک به توسعه دیگران از اصول این مهارت می باشد .