مدیریت رابطه چیست؟

مدیریت رابطه یک استراتژی می باشد که به صورت مداوم تعامل بین سازمان و مخاطبان آن را حفظ می نماید . مدیریت ارتباط بین سازمان و مشتری می تواند رابطه بین سازمان به سازمان (B2B)  و یا سازمان به افراد B2C)) باشد .

بررسی دقیق روی کیفیت و کمیت رابطه در سازمان می تواند روی رشد و توسعه سازمان تاثیر بگذارد.