SCRM چیست؟

امروزه با توسعه و پیشرفت شبکه های اجتماعی نرم افزار های crm با اتصال به شبکه های اجتماعی (Social Network) اطلاعات بیشتری از مشتریان را در نرم افزار crm مدیریت می نمایند.

مشتریان نیز با کانال ارتباطی شبکه های اجتماعی نیز می توانند با سازمان در ارتباط قرار گیرند. سازمان از هر ظرفیت شبکه های اجتماعی برای ارتباط با مشتریان استفاده می نماید.