Cloud CRM چیست؟

نرم افزار CRM روی بستر ابری (Cloud) می تواند هزینه های سازمان را در خصوص بهره برداری از نرم افزار CRM را کاهش دهند با استفاده از نرم افزار Cloud CRM می توان در مدت زمان کوتاه اقدام به به کارگیری ابزارهای CRM نمود.

در نرم افزار CRM ابری برای دوره های بعدی استفاده می بایست هزینه اجاره پرداخت گردد.