نقش یک مدیر CRM چیست؟

مدیران CRM (مدیر مدیریت ارتباط با مشتریان) نقش کلیدی در سیستم مدیریت فروش دارند.

امروزه در سازمان ها مدیران CRM به عناوین مختلف مانند مدیر امور مشتریان، مدیر صدای مشتریان، مدیر کل حساب و مدیر خدمات مشتریان نام برده می شود.

اجرای سیاست های CRM با توجه به میزان دقت و پیگیری مدیران CRM قابلیت اثربخش در سازمان خواهد داشت.