مدیریت روابط تجاری BRM چیست؟

مدیریت ارتباط با کسب و کار (Business Relationship managment) یک رویکرد مشخص برای درک، شناسایی، تعریف و حمایت از فعالیت های بین کسب و کار و شبکه های کسب و کار است.

BRM از CRM متفاوت و متمایز است، اگرچه ارتباطاتی نیز با هم دارند.