CRM اشتراکی چیست؟

CRM اشتراکی یک رویکرد در نرم افزار CRM می باشد که کلیه بخش های سازمان اطلاعات و ارتباطات خود را به اشتراک می گذارند.

در نرم افزار CRM کلیه کارکنان از پایین ترین رده تا بالاترین جایگاه دخیل هستند و هر بخش با توجه به نوع نیاز خود با این سیستم ارتباط دارد.

نرم افزار CRM هم با توجه به جایگاه هر شخص اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات را به کاربران خواهد داد .

دریافت گزارش های کاربردی با نگاه 360 درجه به مشتری تنها در CRM تنها در CRM اشتراکی(Collborative CRM) قابل دسترسی می باشد.