SCRM چیست؟

مدیریت ریسک زنجیره تامین (Supply Chain Risk Managment) اجرای راهکارهایی است جهت مدیریت و کاهش ریسک در فرایند تامین کالا بر اساس ارزیابی اطلاعات ثبت شده می باشد.

امروزه در سیستم های یکپارچه نرم افزار CRM به مدیریت زنجیره تامین SCM (Supply Chain Risk Managment) متصل می باشند و این یکپارچگی گزارش ها و خروجی هایی بدست خواهد که می تواند در فرایند تصمیم سازی در سازمان فوق العاده موثر باشد.