M Crm چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر موبایل (Mobile Customer Relationship Managment) برشیوه هایی تاکید دارد که امکانات نرم افزار crm را روی موبایل در اختیار کاربران قرار می دهد.

خیلی از سازمان از ابزارهای crm روی موبایل استفاده می نمایند و در حقیقت تجربه فروش در حال حرکت را از طریق mcrm بدست می آورند

CRM موبایل دارای اهمیت بالایی دارد امروزه میزان استفاده از موبایل رشد شگفت انگیزی داشته است و این زمینه را برای توسعه کاربری MCrm افزایش داده است.

موبایل crm راهی برای افزایش بهره وری فروش