حسابداری چیست؟

حسابداری، فرآیندهای حسابداری هر سازمان می باشد که تمامی رویدادهای مالی شرکت را ثبت و پردازش کرده و سعی می کند به مدیران شرکت، صاحبان سهام و یا ذینفعان شرکت گزارش های مالی بدهد. به عبارت دیگر حسابداری از شناسایی، اندازه گیری و ثبت و گزارش از اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری های آگاهانه برای استفاده کنندگان آن می باشد.

امروزه به حسابداری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری (Accounting Information System) هم اطلاق می شود .

مدیریت درآمدها، هزینه ها، محاسبه سود و ترازهای مالی از جمله فرآیندهایی است که در حسابداری انجام می شود .