سیستم ارزیابی عملکرد 360درجه ویژه موسسات مالی و بانک ها

امروزه برای رشد و ارتقا سازمان ها از تمامی ابزارها و زیرساخت های فناوری اطلاعات و پیشرفت های در حوزه روانشناسی و آموزش های مرتبط با موضوعات فوق استفاده می شود.

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع با ایجاد زیر ساخت های لازم جهت استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد 360 درجه امکان بررسی جزئیات را به مدیران سازمان جهت طراحی فرآیندهای توسعه در حوزه آموزش و نیازسنجی سازمان را به ما خواهد داد.

ارزیابی شرایط فعلی سازمان از لحاظ منابع انسانی و طراحی نقشه راه جهت دستیابی به شرایط مطلوب می تواند با استفاده از این سیستم انجام گیرد.