Crm تحلیلی چیست؟

عبارت است از یکپارچه سازی و پردازش داده های جمع آوری شده و تبدیل آن ها به اطلاعاتی است که برای تشخیص مدیریت ارتباط با مشتری و تعریف پروژه های بهبود مفید می باشد . این قسمت شبیه یک سیستم اندازه گیری عملکرد بر مبنای مجموعه ای از شاخص ها بوده و با استفاده از متن و نمودار وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را مقایسه می کند و با ترسیم یکسری طرح های یکپارچه به بهبود روابط با مشتری کمک می کند.