Crm استراتژیکی چیست؟

این نوع crm در ارتباط با ارزیابی سود آوری مشتری و تعریف هدف ارتباطات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشتری است . از این طریق سازمان بایستی در crm استراتژیک موارد زیر را انجام دهد:

1.مشتریان خود را در قالب بخش های مختلف (بخش بندی و طبقه بندی) قرار دهد؛

2.ارزش هر یک از مشتریان را با استفاده از یک مدل هزینه بر پایه ی مشتری (که با مدل سنتی هزینه بر پایه محصول متفاوت است)، تجزیه و تحلیل نماید؛

3.درآمد،سودآوری و سودآوری کل را برای مشتریان (هر بخش یا به صورت تک تک مشتریان) محاسبه نماید؛

4.اثربخشی هزینه های سرمایه گذاری در بازاریابی و فروش را ارزیابی نماید؛

5.یک روند تاریخی از ترک سازمان توسط مشتری تهیه نمایید؛

6.پیش بینی روند رفتار مشتری را شبیه سازی نماید.