آیا نرم افزار crm ویژه فرش ماشینی به باشگاه مشتریان هم متصل می شود؟

نرم افزار crm طلوع ویژه فرش ماشینی می تواند به باشگاه مشتریان متصل شود . در حقیقت نرم افزار crm و باشگاه به صورت کاملا یکپارچه می توانند اطلاعات مشتریان را مدیریت نماید .

شما می توانید با استفاده از باشگاه مشتریان اطلاعات هر مشتری شامل امتیازات، خریدهای انجام شده ، درخواست خریدهای بعدی و نظرسنجی را انجام دهید.