نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) Cloud to Local یا Clocal چیست ؟

نرم افزار Clocal به نرم افزار هایی اطلاق می شود که قابلیت انتقال به سرورهای Local را دارا می باشد.در این نوع نرم افزار CRM کلاد کلیه امکانات و اطلاعات موجود در Cloud قابلیت انتقال به سرورهای داخلی شما را دارا می باشد. این امکان به سازمان اطمینان بیش تری خواهد داد تا در صورت رضایت از کارکرد برنامه و آماده بودن زیر ساخت های داخلی به جای پرداخت هزینه های ماهانه برای Cloud ، نسخه اصلی برنامه را خریداری کرده و به همراه بانک اطلاعاتی موجود در نسخه کلاد به سرور داخلی خود منتقل نماید. این فرآیند ریسک سازمان ها را هم در نسخه Cloud و هم در خرید نسخه اصلی کاهش خواهد داد.