آیا در نرم افزار CRM بیمه ،پیش بینی در خصوص یادآوری اتمام بیمه نامه ها به کارشناسان بیمه انجام شده است؟

در نرم افزار CRM بیمه به صورت اتوماتیک چند روز قبل از اتمام بیمه نامه ها به کارشناسان آلارم یادآوری می دهد که در صورت نیاز با مشتری تماس بگیرند