امتیازدهی مشتریان شرکت ها و سازمان ها در نرم افزار crm چگونه صورت می گیرد؟

توسط نرم افزار crm شما می توانید کارت های اشتراک و کارت های تخفیف به مشتریان تخصیص می دهید.

از طریق این ماژول در سی ار ام به شما این امکان داده می شود چاپ کارت اشتراک و کارت تخفیفبرای مشتریان خود انجام دهید.

همچنین امکان اتصال به سیستم امتیاز و حجم خرید مشتری وجود دارد.

سیستم امتیازدهی امکان لینک به نرم افزار باشگاه مشتریان را نیز دارا می باشد

لینک نرم افزار باشگاه مشتریان به سیستم امتیازدهی شامل امکانات ذیل می باشد:

  1. امکان محاسبه امتیاز و نمایش امتیاز به مشتری در پانل اختصاصی خود در نرم افزار باشگاه مشتریان
  2. امکان نمایش تاریخچه امتیاز مشتری
  3. امکان انتخاب استفاده از امتیاز خود در خرید بعدی