در زمان ثبت اطلاعات شرکت ها و سازمان ها, ثبت کشوری کد آن شرکت در آن قرار گرفته است این کمک را به سازمان میکند و در خصوص ارزیابی ارتباط و فروش در کشورهای مختلف بتوانیم گزارش های کاربردی داشته باشیم.در شرکت های بازرگانی که کار صادرات و یا واردات انجام میدهند این پارامتر کمک بسیاری خواهد نمود اینکه مشتریان خارج ار شرکت یک شرکت بازرگانی صادر کننده محصول بیشتر در کشوری هستند میتواند در تعیین استراتژی های بازاریابی و فروش کمک شایانی بنماید.در مبحث بازاریابی هم در مواردی که بازار هدف ما در چند کشور قرار گرفته باشند برای اثر بخشی بهتر در ارتباط لازم است برای مشتریان در هر گروه متن ها و پیام های تیلیغاتی خاص همان لحاظ شود و به صورت هدفمند برای هر کشور جداگانه ارسال شود.