در صورت داشتن ماژول کالرآیدی می توان از منوی کاربران گزینه تماس ها لیست تماس های ورودی و خروجی برنامه بررسی کرد.

لیست تماس ورودی و خروجی در برنامه crm