در خصوص ثبت استان هر مشتری، این نکته حائز اهمیت است که شرکت ها و سازمان هایی که محصولات و خدمات خود را در کل کشور ارائه می دهند بتوانند به تفکیک با هر کدام با توجه به موقعیت استانی خود برنامه ریزی های بازاریابی و فروش را داشته باشند .

در زمانی که یک شرکت در یک نمایشگاه استانی شرکت می کند به صورت مشخص می تواند تمام مشتریانی را که در آن استان هستند مخاطب قرار داده و آنها را به نمایشگاه دعوت نماید . یا ممکن است ما در یک نمایشگاه برای گروهی خاص از مخاطبان آن استان شرایط ویژه از لحاظ اخذ نمایندگی یا تخفیف در خرید لحاظ کرده باشیم که اطلاع رسانی به گروه با فیلتر کردن به صورت خاص انجام خواهد شد . در این حالت ارتباطات به صورت خاص نه به صورت کلی، دارای اثر بخشی بیشتر و هزینه پایین تری خواهد بود.