روی وظیفه ی مورد نظر کلیک راست نموده ویرایش را بزنید ارجاع شونده را فرد مورد نظر انتخاب نموده و تایید نمایید.