شما می توانید از منوی وظایف ، وظایف ارسالی بررسی کنید که آیا وظیفه ارجاع داده شده انجام و صد در صد شده است یا خیر و برای بررسی از نحوه انجام ان می توان روی وظیفه ی مورد نظر راست کلیک و تمامی ارتباطات را بزنید چرا که کاربر ارجاع شده باید در قبال هر وظیفه که انجام میدهد نحوی انجام عملکرد خود را در قالب ارتباط ثبت کرده باشد.