خیر برای اعمال تخفیف بر اساس درصد عدد بدون علامت درصد و براساس مبلغ عدد بر اساس ریال باید وارد شود.