یک بار متن مورد نظر را در فیلد توضیحات تایپ نموده و سپس با استفاده از آیکن + که کنار فیلد توضیحات قرار دارد ان را بررسی نمایید و سپس در پیش فاکتورهای بعدی با استفاده از آیکن چند خط نارنجی رنگ که در کنار فیلد توضیحات قرار دارد توضیحات مد نظر را انتخاب نمایید.