فیلد تخفیفی که در تب اول قرار دارد برای اعمال تخفیف روی کل پیش فاکتور و فیلد تخفیفی که در تب دوم در قسمت اقلام دارد برای اعمال تخفیف روی قلم کالای انتخابی می باشد.

تخفیف پیش فاکتور