ایجاد بخش پیگیری ساده در ارتباطات

تغییرات بر اساس نیاز ، در سیستم یکی از مشتریان ، موجب گشت تا بخش پیگیری به صورت ساده تر در ارتباطات ظاهر گردد .

به این صورت که پس از ثبت ارتباط  ، تاریخ پیگیری بعدی هم تنظیم می شود و در بخش منوی سیستم آیتم پیگیری های امروز ، پیگیری های فردا و پیگیری های انجام نشده اضافه گردید که به  ترتیب بر اساس تاریخ پیگیری . ارتباطاتی که تاریخ پیگیری امروز برای آنها تنظیم شده در بخش پیگیری های امروز آورده می شود . در بخش پیگیری های فردا ارتباطاتی که برای فردا تنظیم شده اند و در بخش پیگیری های انجام نشده پیگیری های تاریخ گذشته ای که غیرفعال نشده اند .

برای غیر فعال کردن یک پیگیری کافی است با کلیک بر روی ستون فعال سازی آن را غیر فعال نماییم و یا اینکه با کلیک راست بر روی این پیگیری یک ارتباط جدید برای آن ثبت نماییم . در این صورت پیگیری قبلی خود به خود غیرفعال خواهد شد .