مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران