امکان مدیریت فرم درخواست نمایندگی

.    ایجاد فرم درخواست نمایندگی بنا به فیلدهای مدنظر شما
·    امکان پرکردن این فرم توسط افراد و یا شرکت‌های متقاضی از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM
.    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .