به همین ترتیب امکان ثبت وظیفه در قبال نقش های موجود برای هر پروژه وجود دارد.
هر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می‌کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته‌های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر‌رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده ، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع داده به دیگر کاربران
جهت تعریف وظیفه روزانه کاربر مربوط به هر پروژه فیلدهای زیر پر می شوند:
1.  کد (به صورت اتوماتیک ثبت میگردد)
2.  عنوان وظیفه
3.  نوع وظیفه
4.  وضعیت وظیفه
5.  اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
·         شخص مرتبط (شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود)
·         عنوان پروژه ای که این وظیفه مربوط به آن می باشد
·         زمان شروع (تاریخ و ساعت)
·         زمان ارجاع  (تاریخ و ساعت)
·         زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.
·         زمان یادآوری  (تاریخ و ساعت)
·         نام شخص ارجاع دهنده کار
·         نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.
·         درصد تکمیل
·         زمان تکمیل
·         نتیجه وظیفه
·         توضیحات
·         تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی وظایف راحت‌تر انجام خواهد گرفت)
·         تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
·         امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت