پیش کنفرانس بازاریابی تخصصی بیمه و روشهای مدرن فروش توسط سوشیانت بازآر در تاریخ 26 دی ماه 90 در سالن الغدیر واقع در پل گیشا برگزار خواهد شد.
در این پیش کنفرانس مدیران اصلی 22 بیمه حضور خواهند داشت. پس از این پیش کنفرانس، کنفرانسی با حضور 2000 نفر در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.